กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารประกอบรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม