กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๑)
๓. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๒)
๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๓)
๕. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๔.๑) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๖. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๔.๒) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๗. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๕) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คสค.๖)
๙. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกและให้ใช้แบบ คสค. ๑ และ แบบ คสค. ๔.๒ แทน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐