หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ลงในประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอนัดประชุมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคาร 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ สอบถามเพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคล 02-287-9600 ต่อ 7031

รายละเอียดเพิ่มเติม