ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง การรับสมัคร กระบวนการสรรหา คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6.หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ