ดึง 9 มทร.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ดึง 9 มทร.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi:Eastern Economic Corridor of Innovation
เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม สำหรับความร่วมมือกับ มทร.เพื่อสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และทรัพยากร ให้แผนขับเคลื่อนการพัฒนา EECi เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มทร. กล่าวว่า โครงการ EECi มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม มทร. ซึ่งทาง มทร.ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ 6 ด้าน รองรับแผนการพัฒนาประเทศมาแล้วกว่า 2 ปี คือ 1.พัฒนากำลังคนระบบ Transport & Logistic ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน มทร.กรุงเทพ เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบขนส่งทางราง มทร.อีสาน เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบขนส่งทางทะเล มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติโลจิสติกส์ระดับอาเซียน มทร.ตะวันออก เป็นผู้รับผิดชอบ 2.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มทร.พระนคร เป็นผู้รับผิดชอบ 3.การบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบ 4.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาครูวิชาชีพ มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา เป็นผู้รับผิดชอบ 5.โครงการด้านกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) มทร.กรุงเทพ เป็นผู้รับผิดชอบและ Social Engagement มทร.ล้านนา เป็นผู้รับผิดชอบ 6.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ.