บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: บันทึกร่วมมือ
วีระชัย ศรีขจร ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสมรรถนะปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (click)