มทร.กรุงเทพเปิดค่ายภาษาอังกฤษปีที่ 8

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก – ฉบับวันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2559
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของนักศึกษา 7 คณะ และ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต้องการเห็นเด็กไทยมีพัฒนาการและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ต่อยอด “โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่ง : English with love the young” เป็นปีที่ 8
ผศ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ย้อนความเป็นมาของโครงการ ให้ฟังว่า “โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่ง” มีเป้าหมายให้นักศึกษาในสาขาวิชา นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ได้จากในชั้นเรียน ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น อีกทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ปีนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการขึ้นมา โดยทีมงานได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ ร.ร.ยางชุมวิทยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่เปิดค่าย และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 70 ชีวิต
“น้องนักเรียน และพี่นักศึกษา จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่ายเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมที่สอดแทรกการสอนด้านภาษาอังกฤษให้น้องและพี่ทำร่วมกัน อาทิ การเต้นแอโรบิกประกอบเพลงภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกม การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ เป็นต้น” ผศ.อรุณี กล่าว
ด้าน โพชฌง เสืออบ ผู้อำนวยการ ร.ร.ยางชุมวิทยา กล่าวว่า การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนั้นจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสามารถฝึกทักษะการใช้ภาษาได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ฝึกกับเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีมากขึ้น “จากความสำเร็จของค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่งนี้ ทำให้ผมต้องคิดวางแผนต่อไปในอนาคตว่า จะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง หรือจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป” ผอ.โพชรง กล่าว
ส่วนน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ด.ญ.วิรัลพัชรโพธิ์ทอง นักเรียน ม.1 เปิดใจว่า ตอนแรกไม่อยากเข้าร่วมเลย เพราะส่วนตัวไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เวลาเรียนในห้องเรียนก็จะง่วงนอน เรียนไม่รู้เรื่อง พาลให้เบื่อ
“พอครูบอกว่า โรงเรียนจะมีโครงการนี้ หนูและเพื่อนก็กลัว แต่พอได้มาร่วมกิจกรรมจริงๆ กลับตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ กิจกรรมสนุกมาก พี่ๆ ก็เป็นกันเอง ไม่เหมือนกับตอนที่หนูเรียนในห้องเลย ตอนเข้าค่าย หนูอยากตอบ อยากพูดภาษาอังกฤษ ต่อจากไปนี้ เวลาครูฝรั่งถาม หนูก็ไม่กลัวแล้วค่ะ หนูอยากให้มีโครงการอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะ” ด.ญ.วิรัลพัชร กล่าว
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่ง ให้ประโยชน์ ทั้งนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ ได้มีโอกาสฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Action Learning) อันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานที่มีระบบต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกต่อสังคม รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ก็ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้มีความสามารถในการสื่อสารต่อไปในอนาคต

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ (click)