ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเรื่อง กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร

เปิดรับสมัคร อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 7030 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรื่อง การรับสมัคร กระบวนการสรรหา คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 3.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 5.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6.หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดวังตะเคียนทอง […]